Vad är en energideklaration

En energideklaration tydliggör en byggnads energianvändning. Den är ett bra verktyg för att jämföra olika hus med varandra och utförs av en oberoende expert. Boverket som tar fram reglerna och har ett register över samtliga energideklarationer. En energideklaration innehåller förutom information om en fastighets energianvändning, värme- och ventilationssystem och uppvärmd area (kallad Atemp) även förslag på åtgärder i de fall energiexperten har föreslagit sådana. 

Nya byggnader energiklassas senast efter två år. Ägaren av en fastighet ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration innan försäljning, vid uthyrning eller för större byggnader som ofta besöks av allmänheten. 

Sedan den 1 januari 2014 finns det ett system som klassar byggnader i en skala från A till G där A är den bästa energiprestandan. Energiprestandan tar hänsyn till hur mycket energi som krävs för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel i förhållande till ytan. Systemet ska underlätta jämförelser mellan olika byggnader.


Vad är normalårskorrigerad energianvändning

Med normalårskorrigering av utomhustemperateren (antingen graddagar eller energi-index) får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning av fastigheter skiljt sig från det normala för en specifik ort. Det ger dig bättre kontroll över förbrukningen och dess kostnader, samt ett bra underlag inför framtida beslut. 

Energiporten bygger på vetskapen att energibehovet vid uppvärmning av fastigheter inte endast beror på utomhustemperaturen. Inverkan av sol och vind måste också beaktas liksom byggnadens energitekniska egenskaper, användningssätt och läge. Detta tillgodoses av Energiporten som därför ger en mer rättvisande bild av det verkliga uppvärmningsbehovet. Fastighetsel och tappvarmvatten normalårskorrigeras inte eftersom dessa inte är bundna till en utomhustemperatur.