God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö eftersom den annars kan påverka hälsan negativt. Beroende på byggnadens ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem.

I flerbostadshus där det finns fläktventilation för både från- och tilluft - så kallad FT-ventilation,  alternativt FTX-ventilation (FT-ventilation med värmeåtervinning) ska en obligatorisk ventilationskontroll utföras vart tredje år. I samma sorts byggnader, men där det istället finns självdragsventilation, fläktventilation enbart för frånluft eller frånluftsventilation med värmeåtervinning räcker det att man gör en OVK-besiktning vart sjätte år. 

Ett välfungerande ventilationssystem är helt nödvändigt för att uppnå en god inomhusmiljö

Utan underhåll och tillsyn försämras alla ventilationssystem med tiden. Det är även lätt hänt att de som bor i lägenheterna råkar påverka ventilationssystemets funktion

Val av korrekt filter och rätt bytesintervall är viktigt för att få en bra driftekonomi

Frånluftsåtervinning passar bra för fastigheter med mekanisk frånluftsventilation och vattenburen uppvärmning

Ventilation är viktig både för din och din familjs hälsa och för att byggnaden du bor i skall fungera väl

Genom att byta ut gamla fläktar i ventilationsaggregatet kan man minska elanvändningen upp till 80 %

Med ny metod kan man värma upp lägenheternas tilluft direkt via frånluftskanaler

Återvinning av värmen i ventilationsluften kan lösas antingen genom ett FTX-aggregat eller med en värmepumpslösning.