Installation av gemensamt elavtal

Genom att säga upp samtliga privata elabonnemang och köpa in all el gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang sparar man mellan 1000 – 1800 kr per lägenhet och år. Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters privata nät - och elavgifter försvinner. Dessutom ökar chansen att förhandla om bättre elpriser som storkund hos elbolagen.

I princip alla nyproducerade lägenheter byggs med gemensam el, men även för befintliga flerbostadshus är en övergång till gemensam el oftast enkelt.

Med gemensam el får man alltså minst tre stycken direkta fördelar jämfört med att ha enskilda abonnemang:

  1. potentiella kostnadsbesparingar för fasta elnätsavgifter

  2. ökad chans till lägre elkostnad per köpt kilowattimme

  3. innehavare av borätt kan få tillgång till närproducerad förnybar energi ifall en solelanläggning installeras.


Viktig information
Det är mycket viktigt att varje lägenhet fortsätter ha en separat elmätare, vilken mäter hushållets elanvändning (undermätare). Det finns fall där föreningar tagit beslut om att endast ha EN mätpunkt vad avser elanvändningen. I dessa fall ser man oftast en ökning av elanvändningen samt en risk för en orättvisa genom debiteringmetoden, kWh/m2.  

I en bostadsrättsförening krävs ett protokollfört beslut på att föreningen har röstat igenom att man vill övergå till gemensam el. Annars får inte föreningen företräda lägenhetsinnehavarna och säga upp befintliga elavtal. En styrelse kan alltså inte på egen hand besluta att gå över till gemensamt elavtal och elnätsabonnemang.

Viktigt även att känna till är att denna åtgärd inte ses som en energisparåtgärd utan endast som ett förslag till hur föreningsmedlemmarna kan spara pengar.Gemensam el + Solelanläggning
En annan fördel med gemensamhetsabonnemang är att denna typ av abonnemang möjliggör relativt stor solelproduktion med relativt liten överskottsproduktion och möjligheten att sälja solel inom föreningen. Genom att dimensionera en solelanläggning efter elbehovet kan föreningen dra nytta av stordriftsfördelar vid installation samtidigt som risken för överproduktion av solel minskar. Eftersom ersättningen för överproduktionen (den solel som matas ut på nätet) i de flesta fall är betydligt lägre än värdet av egenanvänd solel, bör man minimera mängden överskottsproduktion. I en bostadsrättsförening med gemensamhetsabonnemang och en solelanläggning kommer den solel som produceras i första hand att användas internt i byggnaden. Det betyder att solelen kommer att gå både till hushållsel för de boende samt till gemensamma utrymmen och apparater kopplade till fastighetselen.
Läs mer solceller