Här sammanfattar vi olika energieffektiviserande åtgärder baserat på kategorierna nedan.

Fastighetsel är den el som behövs för drift av en fastighet och som används i gemensamma utrymmen såsom ventilationsfläktar, cirkulationspumpar, hiss, tvättstugor och allmän belysning etc. Fastighetsel varierar mellan 5 - 50 kWh/m2, år beroende på installerad teknik och värmekälla.

Byggnadens klimatskal omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar/portar. Klimatskalet har en direkt relation till husets uppvärmningsbehov och energikostnader vilket påverkas av u-värdet för varje del i klimatskalet.

Behovet av tappvarmvatten kan variera stort mellan olika lägenhetsinnehavare och även mellan olika bostadsrättsföreningar. Användningen av tappvarmvatten påverkas framförallt av de boendes vanor och utförandet av de tekniska installationerna.

Uppvärmning avser i huvudsak den upplevda värmekomforten i varje lägenhet. Råden som lämnas är i första hand avgränsade till vad lägenhetsinnehavaren kan notera och/eller påverka själv.

God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö eftersom den annars kan påverka hälsan negativt. Beroende på byggnadens ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem.

I varje värmecentral finns ett styr- och reglersystem. Med en styrventil bestäms hur mycket av fastighetens vattensystem som ska gå igenom värmeväxlaren för att värma elementen och tappvarmvatten.