Här sammanfattar vi olika energieffektiviserande åtgärder baserat på kategorierna nedan.

Fastighetsel är den el som behövs för drift av en fastighet och som används i gemensamma utrymmen såsom ventilationsfläktar, cirkulationspumpar, hiss, tvättstugor och allmän belysning etc. Fastighetsel varierar mellan 5 - 50 kWh/m2, år beroende på installerad teknik och värmekälla.

Byggnadens klimatskal omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar/portar. Klimatskalet har en direkt relation till husets uppvärmningsbehov och energikostnader vilket påverkas av u-värdet för varje del i klimatskalet.

Behovet av tappvarmvatten kan variera stort mellan olika lägenhetsinnehavare och även mellan olika bostadsrättsföreningar. Användningen av tappvarmvatten påverkas framförallt av de boendes vanor och utförandet av de tekniska installationerna.

I varje undercentral finns ett styr- och reglersystem. Med en styrventil bestäms hur mycket av fastighetens vattensystem som ska gå igenom värmeväxlaren för att värma elementen och tappvarmvatten.

Uppvärmning under denna rubrik avser i huvudsak den upplevda värmekomforten i varje enskild lägenhet. Råden som lämnas under denna rubrik är således i första hand avgränsade till vad lägenhetsinnehavaren kan notera och/eller påverka själv.

God ventilation är en förutsättning för en god boendemiljö. Beroende på byggnadens ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem.