Energiguiden anpassar energirådgivningen bostadsrättsföreningens unika behov. Alla de frågor som stämmer överens med er förening kommer resultera i ett eller flera förslag till energisparåtgärder. Samtliga svar sparas vid klick på knappen "Se åtgärdsförslag" för enkel uppföljning.

Avger radiatorerna generellt sett för dåligt med värme i lägenheterna?

Radiatorer benäms i dagligt tal ofta som "element"

Är termostaterna äldre än 10 år?

Exempel på några vanliga termostater kopplat till radiatorer/element.

Förekommer det klagomål från vissa medlemmar att det är för kallt eller för varmt i lägenheterna?

Är vissa radiatorer i en del lägenheter kallare än andra, trots att det finns ett värmebehov i rummet?

Förekommer det att vissa radiatorer är ojämt varma över hela sin längd?

En rätt injusterad radiator är normalt varmare i toppen än i botten, men ska vara horisontellt jämnvarm.

Avger vissa radiatorer värme trots att termostaten är avstängd?

Är det vanligt förekommande att det susar eller porlar det i radiatorerna?

Saknas frånluftsdon i kök, badrum, garderob eller tvättstuga?

Förklaring saknas

Saknas tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum?

Om mekanisk tilluftsventilation saknas tillförs normalt friskluft till bostaden via  t-ex-spaltventiler i fönsterbågen eller tilluftsventiler i väggen?

Upplever vissa att det blir imma/kondens på insida fönster under vinterhalvåret?

Har OVK-besiktning utförts i byggnaden under de senaste 3 åren?

OVK,  Obligatorisk Ventilations Kontroll: 

I flerbostadshus där det finns fläktventilation för både från- och tilluft - så kallad FT-ventilation,  alternativt FTX-ventilation (FT-ventilation med värmeåtervinning) ska kontrollen också utföras vart 3:e år. I samma sorts byggnader, men där det istället finns självdragsventilation, fläktventilation enbart för frånluft eller frånluftsventilation med värmeåtervinning räcker det att man gör en OVK-besiktning vart 6:e år.

Sker ventilation av byggnaden genom mekanisk frånluftsventilation utan anordnad värmeåtervinning?

Mekanisk frånluftsventilation innebär att luften sugs in i lägenheterna via tilluftsventiler i fönster eller yttervägg vilket sker med hjälp av mekaniska fläktar som ofta är placerade på vind. Värmen ventilationsluften från lägeheterna återvinns inte utan blåses ut ur byggnaden med hjälp av samma fläktar som sög in luften i lägenheterna.

Finns det fläktar och/eller ventilationsaggregat i byggnaden som är äldre än 25 år?

Sker ventilation av byggnaden genom mekanisk frånluftsventilation med anordnad värmeåtervinning?

Mekanisk frånluftsventilation innebär att luften sugs in i lägenheterna via tilluftsventiler i fönster eller yttervägg vilket sker med hjälp av mekaniska fläktar som ofta är placerade på vind. Värmen ventilationsluften från lägeheterna återvinns innan den lämnar byggnaden ofta med hjälp av en frånluftsvärmepump.

Sker byggnadens ventilation genom mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning via vätskekopplade värmeväxlare?

Sker värmeåtervinning från ventilationen via en så kallad korsvärmeväxlare?

Sker värmeåtervinning från ventilationen via roterande värmeväxlare?

Sker byggnadens ventilation endast genom självdrag?

Självdragsventilation innebär att luften tas in i lägenheterna via tilluftsventiler i fönster eller yttervägg och lämnar lägenheten via skorstenskanaler utan mekanisk hjälp av fläktar vilket är det vanligaste ursprungliga utförandet i äldre byggnader. Ett självdragssysteme bygger på principen att varm innomhusluft stiger mot en kallare utomhustemperatur varför systemet ofta mer påtagligt påvisar sina brister under sommarhalvåret då temperaturskillnaden mellan inom och utomhus är liten.  

Saknas snålspolande munstycken i flertalet kranar och duschar?

Snålspolande perlatorer/duschmunstycken minskar vattenflödet ner mot 6-9 liter vatten per minut vilket motvarar upp till en halvering av varmvattenanvändningen.

Tar det lång tid (mer än cirka 20 sekunder) innan varmvatten kommer ut ur kranen?

Förekommer kranar med separata vred för varm och kallvatten?

Finns det varmvattencirkulation (VVC) i fastigheten?

VVC innebär att varmvatten cirkulerar i ett parallelt rörsystem för att snabbt få fram varmvatten till kranarna i respektive lägenhet.

Saknas individuell mätning och debitering för varmvatten och/eller kallvatten?

Är lägenheterna utrustade med badkar?

Upplever de boende kallras eller drag i lägenheten?

 

Finns det intresse eller planer på att tilläggsisolera fasaden?

Att tilläggsisolera fasaden innebär att man utvändigt ökar isolerinens tjocklek vilket medför att byggnaden också får ny fasad. Denna åtgärd är oftast inte möjlig om byggnaden är kulturminnesmärkt.

Är tätningslister runt fönster och dörrar äldre än 10 år?

Blir vissa lägenheter ofta för varma på sommaren?

Är fönstren av äldre typ t.ex. kopplade 2-glasfönster?

Blir vissa lägenheter inte tillräckligt varma på vintern?

Finns det möjlighet att tilläggsisolera vindsbjälklaget?

Är yttertaket äldre än 40 år.

Förekommer det glödlampor eller halogenlampor i armaturer i de allmänna utrymmena?

 

Är lysrörsarmaturerna i de allmänna utrymmena av äldre modell?

Äldre lysrör T8 eller T12 har en diameter på 25 respektive 38mm diameter

Finns det belysning i allmänna utrymmen som saknar tid eller närvarostyrning?

Är tvättmaskiner äldre än 10 år?

Är torktumlare äldre än 10 år?

Är torkskåpen äldre än 10 år?

Finns torkrum med värmefläkt?

Saknar fastigheten solcellsanläggning för egen elproduktion?

Saknar ni "gemensam el"

Med gemensam el kopplas alla lägenheter till föreningens elabonnemang, vilket minskar de årliga elkostnaderna hos varje borättsinnehavare.

Saknar cirkulationspumpen till radiatorkretsen automatisk pumpstoppsfunktion?

Pumpstoppfunktionen stannar cirkulationspumpen när det ej finns ett värmebehov vilket styrs av dygnsmedelstemperaturen och varierar oftast mellan 14-17 grader.

Saknas rutiner för att dokumentera ändringar i värmecentralens styrsystem?

Det är viktigt att komponentbyte eller förändringar av inställningar i värmesystemet  dokumenteras för framtida felsökningar av annan tekniker än den som vidtar åtgärd.

Är värmekällan äldre än 20 år?

Med värmekälla avses t.ex. värmepanna, fjärrvärmeväxlare eller värmepump.

Värms byggnaden företrädesvis med oljepanna?

Värms byggnaden företrädesvis med gaspanna?

Värms byggnaden företrädesvis med markvärmepump?

Planerar er förening att byta befintlig värmekälla eller är det något ni kan vara intresserade av?

Behöver ni fylla på vatten i byggnadens värmesystem oftare än två gånger per år?